Kosten-batenanalyse en bedrijfsmodellen voor een centraal Vlaams audiovisueel archief

Bronnen

Type: 
Auteur: 
Taal: 
Nederlands
Organisatie: 
Datum: 
Inhoudsopgave: 

1 Organisatie van het archief ; 2 Kosten ; 3 Inkomsten ; Besluit

Samenvatting: 

Dit rapport is opgesteld in het kader van het project BOM-Vlaanderen om de kosten en mogelijke directe baten van een Gemeenschappelijk Vlaams audiovisueel archief inzichtelijk te maken.
Bij wijze van inleiding presenteert hoofdstuk 1 kort de functies waar een AV-archief voor kan kiezen en nog korter de mogelijke organisatievormen of bedrijfsmodellen op basis waarvan een Centraal Vlaams Audiovisueel Archief zich naar buiten kan presenteren.
Hoofdstuk 2 licht de drie belangrijkste soorten kosten toe: de verwervingskosten (of acquisitiekosten), de bewaringskosten en de ontsluitingskosten. Paragraaf 2.1 legt uit hoe de netto actuele kosten zijn te bepalen voor het “eeuwig” bewaren van een groeiende hoeveelheid data. Bij de uitwerking van de kostenberekeningen zijn de eventuele initiële kosten van restauratie en digitalisering buiten beschouwing gelaten.
Voor de inkomstenkant zijn de maatschappelijke meerwaarden buiten beschouwing gelaten. Omwille van de haalbaarheid, behandelt dit rapport in hoofdstuk 3 uitsluitend de in geld meetbare opbrengsten van audiovisuele omroeparchieven van publieke en commerciële omroepen.

Beoordeling: 

Ook al is dit rapport gericht op de situatie in Vlaanderen en de mogelijke ontwikkelrichtingen voor het behoud van het audiovisueel erfgoed aldaar,
de rekenvoorbeelden en de voor- en nadelen die kleven aan de diverse opties voor het genereren van inkomsten vormen informatief leesvoer voor de managers die afwegingen moeten maken over de toekomst van hun AV-archief. De opbouw van de soorten kosten is goed inzichtelijk gemaakt.

Reviewer: 
Hanneke Smulders
Reviewdatum: 
2012